ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN DOUBLE YOU MEDIA

Definities
Double You Media: de eenmanszaak onder firma Double You Media, gevestigd te Veenendaal en alle daaronder vallende vestigingen;

Opdrachtgever: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op en prijsopgave, offerte en/of opdrachtbevestiging, diegene die als contractspartij genoemd wordt in een overeenkomst c.q. de partij waarmee Double You Media anderszins een overeenkomst sluit; voorts geldt als opdrachtgever degene die gebaat is bij de verkoop of plaatsing en/of bewerking van de door Double You Media geleverde of ter beschikking gestelde zaken en/of verrichte werkzaamheden. Indien de opdrachtgever tevens rechtspersoon is, zijn de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit een met Double You Media gesloten overeenkomst. Zulks geldt eveneens ten aanzien van dier echtgenoot c.q. echtgenote aan wie geen beroep op enigerlei huwelijkse voorwaarden toekomt.

Ondergeschikten: Alle medewerkers van Double You Media welke niet vertegenwoordigingsbevoegd zijn.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Double You Media eerst, indien zulks door Double You Media schriftelijk wordt bevestigd.
3. Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door de opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld.

Artikel 2 – Aanbiedingen
1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin een geldigheidsduur wordt vermeld.
2. Double You Media brengt, indien na het uitbrengen van een prijsopgave en/of offerte uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten welke zij heeft moeten maken in het kader van voornoemde offerte en/of prijsopgave in rekening aan de opdrachtgever.

Artikel 3 – Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Double You Media en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van verzending door Double You Media van een opdrachtbevestiging dan wel op het tijdstip waarop Double You Media een door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, prijsopgave of overeenkomst – welke een geldigheidsduur bevat die op het tijdstip van ontvangst door Double You Media niet is overschreden – ontvangt, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door Double You Media als door opdrachtgever is getekend, dan wel op de datum waarop Double You Media bij contante verkoop of uit hoofde van verhuur de goederen ter beschikking heeft gesteld en feitelijk aan haar leveringsverplichting heeft voldaan.
2. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Double You Media eerst bindend, indien en voor zover deze door Double You Media schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.
3. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Double You Media niet, voor zover deze niet schriftelijk en uitdrukkelijk door Double You Media worden bevestigd.

Artikel 4 – Omvang van de activiteit c.q. overeenkomst
1. De inhoud van een met Double You Media gesloten overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel tot hetgeen – al dan niet tegen contante betaling – door Double You Media feitelijk geleverd c.q. gepresteerd wordt.
2. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Double You Media behoudt zichzelf het recht voor om meer- en minderwerk te verrekenen met het door opdrachtgever verschuldigde eindbedrag.

Artikel 5 – Leveringstermijnen
1. Leveringstermijnen worden in de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging nader vastgelegd. Deze zijn voor Double You Media slechts bindend onder voorbehoud van omstandigheden, waardoor de overeenkomst door Double You Media niet (tijdig) kan worden uitgevoerd.
2. Ingeval van een overschrijding komt Double You Media in overleg met de opdrachtgever een nieuwe termijn overeen c.q. wordt door opdrachtgever aan Double You Media een zodanig uitstel verleend als noodzakelijk is voor het alsnog uitvoeren van de overeenkomst.
3. Overschrijding van enige overeengekomen termijn door Double You Media ontslaat de opdrachtgever geenszins van diens verplichtingen welke voortvloeien uit de met Double You Media gesloten overeenkomst.
4. Levering in gedeelten is Double You Media immer toegestaan.
5. Indien een levering op afroep overeengekomen is, is Double You Media gerechtigd om ingeval van niet of niet-tijdige afroep de volledige levering aan de opdrachtgever te factureren en de goederen op te slaan. Indien gedurende 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst geen afroep is gevolgd, kan ter zake door Double You Media aan opdrachtgever een opslagpercentage in rekening worden gebracht.
6. Door Double You Media gemaakte extra kosten, in verband met door opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij overeenkomst voorzien, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7. Software wordt geacht definitief te zijn opgeleverd, indien zij geheel bedrijfsklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.

Artikel 6 – Verzending
1. Vanaf het moment van levering en/of terbeschikkingstelling, doch in ieder geval vanaf het moment waarop de goederen het bedrijf van Double You Media verlaten, komen deze goederen voor risico van opdrachtgever. Double You Media is niet gehouden de goederen voor eigen rekening te verzekeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De kosten van verzending komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Gebruiksrecht huurder
1. Onverwijld na eindigen van het gebruiksrecht van de opdrachtgever zal deze alle in zijn bezit zijnde goederen c.q. apparatuur aan Double You Media retourneren.
2. Bij niet-tijdig retourneren van de gehuurde apparatuur door de opdrachtgever aan Double You Media is de opdrachtgever gehouden tot doorbetaling van de overeengekomen huurprijs.
3. Bij niet-tijdig retourneren van de gehuurde apparatuur door de opdrachtgever aan Double You Media is de opdrachtgever bij overschrijding van deze termijn gehouden een meerprijs van 50% van de huurprijs per gehuurd goed per dag aan Double You Media te voldoen, tenzij anders overeengekomen of indien overeenstemming met Double You Media is bereikt op grond het vierde lid van dit artikel.
4. Indien de opdrachtgever een overschrijding van de overeengekomen huurtermijn voorziet dient hij Double You Media hiervan onverwijld in kennis te stellen.
5. De opdrachtgever is gehouden alle beschadigingen en/of veranderingen aan het gehuurde onverwijld schriftelijk aan Double You Media mede te delen. Het is opdrachtgever te allen tijde verboden enige veranderingen en/of herstelwerkzaamheden aan het gehuurde uit te voeren. Opdrachtgever is daarnaast overeenkomstig artikel 14 lid 8 aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten tijde van gebruik of na afloop van de huurtermijn indien deze schade veroorzaakt wordt door veranderingen of herstelwerkzaamheden aangebracht door opdrachtgever of andere personen die door hem in de mogelijkheid gesteld zijn voornoemde veranderingen en/of herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Artikel 8 – Reclame
1. Eventuele reclames met betrekking tot door Double You Media geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen 10 dagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur middels een aangetekend schrijven bij Double You Media te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever ter zake geen rechten zal kunnen doen gelden.
2. Double You Media is slechts gehouden van een ingediende reclame kennis te nemen indien de opdrachtgever op het moment van indienen hiervan aan al zijn alsdan jegens Double You Media bestaande verplichtingen uit welke hoofde dan ook heeft voldaan.
3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van door Double You Media geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door Double You Media juist wordt bevonden, staat het aan Double You Media vrij om bij schade aan zaken – enkel na teruggave van de gebrekkige zaken – naar eigen keuze ofwel de tegenwaarde te vergoeden, ofwel – indien de zaken ondanks het gebrek voor het in de overeenkomst voorziene gebruik niet onbruikbaar zijn geworden – de minderwaarde vergoeden, dan wel verbeteringswerkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, vervolgschade daaronder begrepen. Mocht nakoming door Double You Media niet mogelijk zijn, dan is Double You Media niet aansprakelijk dan tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde.
4. Zaken welke bij Double You Media worden afgehaald worden geacht door of namens de opdrachtgever te zijn gecontroleerd en aanvaard. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.
5. Verbruikte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard door opdrachtgever. Deze kan dan ook ter zake geen rechten meer geldend maken.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Double You Media gesloten overeenkomst op te schorten op grond van een door hem ingediende reclame.
7. Met betrekking tot gehuurde apparatuur dient een klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht, aan Double You Media te worden gemeld. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.

Artikel 9 – Prijzen
1. Alle door Double You Media gehanteerde prijzen zijn, voor zover niet anders is overeengekomen, nettoprijzen. Deze zijn exclusief:
– daarover verschuldigde betalingen, Btw-heffing, gemeentelijke leges en precariokosten, eventuele invoerrechten, taxen, tolrechten en/of andere lasten, al dan niet van overheidswege
– kosten voor verpakking en emballage.
2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen en voorwaarden welke gelden op de dag van verzending c.q. terbeschikkingstelling van toepassing. Indien externe omstandigheden, waaronder verhoging van het geldende Btw-tarief of andere heffingen, al dan niet van overheidswege, zulks noodzakelijk maken is Double You Media gerechtigd haar prijzen voor de te verrichten werkzaamheden en te leveren hoeveelheden te herzien, ook indien reeds een gedeelte van de overeenkomst door Double You Media is uitgevoerd. Een verhoging als in dit artikel omschreven geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch het recht op enigerlei schadevergoeding.

Artikel 10 – Betaling
1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door Double You Media bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde (betalings-) voorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van Double You Media een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur waarvan de betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Double You Media is ontvangen, is opdrachtgever aan Double You Media wettelijke rente verschuldigd, te berekenen vanaf de dag van overschrijding van de betalingstermijn.
4. Double You Media is voorts gerechtigd – naast de hoofdsom en de wettelijke rente – van de opdrachtgever alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – veroorzaakt door niet-betaling van opdrachtgever te vorderen.
5. In gevallen waarin Double You Media optreedt als verhuurster wordt door opdrachtgever zijnde huurder de huurprijs vooraf voldaan. Tevens is opdrachtgever gehouden een waarborgsom te betalen, strekkende tot verhaal van kosten en schade aan apparatuur of transportmiddelen. Bij uitblijven van voornoemde schade zal de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst in haar geheel door Double You Media aan opdrachtgever worden gerestitueerd.
6. Alle (deel)betalingen door of zijdens opdrachtgever gedaan zullen in mindering strekken op de oudste openstaande factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Indien de levering audiovisueel materiaal betreft, dat door of in opdracht van Double You Media door derden ten behoeve van de opdrachtgever is opgenomen, en indien contactueel is opgenomen dat de rechten overgaan op de opdrachtgever, blijven alle rechten op het audiovisuele bronmateriaal eigendom van Double You Media tot alle rekeningen volledig zijn betaald.

Artikel 11 – Overmacht
1. De in artikel 5 genoemde leveringstermijnen worden verlengd met een periode gedurende welke Double You Media ingevolge overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht zijdens Double You Media is in ieder geval sprake, indien Double You Media na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer van overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie zowel bij Double You Media als bij derden waarvan Double You Media de door haar benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, opslag of transport – al dan niet in eigen beheer – hieronder begrepen, en voorts voor alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Double You Media ontstaan.
3. Indien tengevolge van overmacht de nakoming van de overeenkomst door Double You Media met meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtgever als Double You Media bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Double You Media recht op vergoeding van reeds door haar gemaakte kosten.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde video, blijft bij Double You Media, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot eigen gebruik van video en is onbevoegd deze te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.
2. Waar in dit artikel sprake is van goederen wordt, indien er sprake is van audiovisuele dragers zoals video en geluidsbanden, DVD’s, CD’s, etc. niet alleen de fysieke drager bedoeld maar ook alle daarop bij levering vastgelegde content.
3. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over risico’s ter zake geleverde goederen en het overgaan daarvan op de opdrachtgever is bepaald, blijven geleverde goederen in eigendom van Double You Media totdat opdrachtgever het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende rente en kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Indien bij Double You Media gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Double You Media bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Double You Media tengevolge van deze vertraagde aflevering geleden schade. Opdrachtgever is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld door Double You Media heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd noch worden beleend, in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of onder welke titel dan ook uit het bedrijf c.q. uit de macht van opdrachtgever worden gebracht totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Double You Media heeft voldaan.
5. Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichtingen jegens Double You Media en voorts in geval van ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde dan ook, is Double You Media gerechtigd alle goederen, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen alsmede deze goederen, indien deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan Double You Media te retourneren, een en ander onverminderd het recht van Double You Media op volledige schadevergoeding.
6. Ingeval van verhuur van apparatuur en overige goederen is opdrachtgever in zijn hoedanigheid van huurder gehouden het gehuurde overeenkomstig een normale bedrijfsvoering en gebruikelijke bestemming te gebruiken. Voorts is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de gehuurde apparatuur c.q. overige goederen in enigerlei vorm tot zekerheid over te dragen, te vervreemden of op welke wijze dan ook buiten het bedrijf c.q. de macht van de opdrachtgever te brengen.

Artikel 13 – Geheimhoudingsplicht
1. Het is opdrachtgever verboden om gedurende het bestaan van een met Double You Media gesloten overeenkomst alsmede na beëindiging daarvan op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen omtrent bedrijfsvoering of relaties van Double You Media, dan wel door Double You Media gebruikte specifieke kennis bij haar producten.
2. Bij overtreding door opdrachtgever van enige in dit artikel genoemde verplichting onze opdrachtgever is deze een direct opeisbare boete aan Double You Media (of haar relaties) verschuldigd ad € 5.000,– per overtreding en ad € 500,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Double You Media of haar relaties tot het vorderen van vergoeding van alle ter zake geleden directe en/of indirecte schade, gederfde winst en wat dies meer zij. Compensatie c.q. verrekening met enige verplichting van Double You Media jegens de opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 14 – Garanties en aansprakelijkheid
1. Double You Media tracht op grond van de haar ter beschikking staande gegevens de opdrachtgever zo goed mogelijk voor te lichten omtrent haar producten. Het verstrekken van mededelingen omtrent de eigenschappen of technische gegevens van een product brengt niet met zich mee, dat Double You Media enigerlei garantie omtrent het product afgeeft. Er is uitsluitend sprake van een garantie c.q. een garantietermijn indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. Een door Double You Media verstrekte garantie blijft beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel verbetering van de verrichte werkzaamheden, één en ander ter keuze van Double You Media. Double You Media verstrekt uitsluitend dezelfde garantie als de fabrikant en slechts indien en voor zover de fabrikant vrijwillig bereid is aan Double You Media te vergoeden hetgeen zij ingevolge de garantiebepalingen van de fabrikant claimt. Double You Media heeft het recht een eventuele schadeclaim op de fabrikant aan haar opdrachtgever over te dragen. Deze is alsdan gehouden aan zodanige overdracht zijn medewerking te verlenen.
3. Van een eventueel door Double You Media afgegeven garantie is uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, oneigenlijk gebruik c.q. gebruik waarvoor de goederen niet geschikt zijn ofwel gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden en omstandigheden van de opdrachtgever, bedieningsfouten of ingrepen van derden, die zonder uitdrukkelijke toestemming van Double You Media werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder medeweten van Double You Media door derde(n) zaken zijn geleverd of reparaties zijn uitgevoerd in verband met een door Double You Media gedane (hernieuwde) levering, alsmede met door Double You Media verrichte herstel en/of verbeteringwerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
4. Ten aanzien van de geschiktheid van haar producten voor de door de opdrachtgever vooropgestelde doeleinden verstrekt Double You Media geen garantie. Evenmin is zij ter zake aansprakelijk, tenzij voornoemde geschiktheid door Double You Media vooraf uitdrukkelijk is bevestigd. Opdrachtgever is verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade welke mocht ontstaan bij of tengevolge van het gebruik van de goederen wordt uitgesloten.
5. Double You Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en interesten die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van:
– overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven;
– handelen of nalaten zijdens de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld, noch voor door of namens opdrachtgever gegeven voorschriften noch voor enigerlei omstandigheid buiten wil of toedoen van Double You Media waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins verstoord.
6. In geval van een aan Double You Media toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Double You Media slechts aansprakelijk voor herstel, vervanging van geleverde goederen c.q. prestaties dan wel voor vergoeding van de achtergebleven prestaties. Iedere verdere aansprakelijkheid of enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, vervolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet. Double You Media is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van ondeugdelijke medewerking, informatie van materialen door de opdrachtgever en schade wegens door Double You Media gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van enige schriftelijke overeenkomst vormt.
7. Double You Media is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft.
8. Voorts is opdrachtgever zijnde huurder aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het foutief of onoordeelkundig gebruik, hetzij door huurder, hetzij door derden, gedurende de huurovereenkomst.

Artikel 15 – Industriële eigendom en intellectuele eigendomsrechten
1. Double You Media behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde modellen, audiovisuele opnamen, tekeningen, schetsen, software, producten, ontwerpen, foto’s en wat dies meer zij. Double You Media verleent de opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door haar geleverde zaken.
2. Het is de opdrachtgever verboden door Double You Media vervaardigde of verstrekte zaken zoals onder sub 1 omschreven – zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Double You Media – te kopiëren, aan derden ter inzage c.q. in gebruik te geven dan wel anders dan voor eigen nut te gebruiken.

Artikel 16 – Ontbinding
1. In geval van niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoen aan verplichtingen, welke voor opdrachtgever uit een met Double You Media gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, aanvrage daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, dan wel bij overname daarvan door derden, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Double You Media is alsdan gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de opdrachtgever onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden c.q. geleverde goederen alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen de door Double You Media gederfde winst. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van Double You Media om haar eigendomsvoorbehoud te effectueren.
2. Opdrachtgever machtigt Double You Media onherroepelijk alle ruimten te betreden waarin zich enige aan haar in eigendom toebehorende goederen bevinden teneinde deze weer in haar bezit te stellen.
3. Annulering van gereserveerde (huur)apparatuur dient 5 dagen voor aanvang van de huurperiode te geschieden. Bij te late annulering wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle voorwaarden, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Double You Media en haar opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, gerezen tussen Double You Media en haar opdrachtgevers, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden, het innen van openstaande vorderingen en wat dies meer zij, zullen voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, bij uitsluiting worden beoordeeld en beslecht door de rechter te Utrecht, tenzij een opdrachtgever ingevolge de wet het recht heeft om voor beslechting van het geschil een bevoegde rechter te kiezen en van dit recht gebruik maakt. Zulks dient alsdan binnen één maand nadat Double You Media zich op dit beding beroept te geschieden.

Veenendaal, 2020